Top
 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de eenmanszaak Maaike Soetermans, natuurdiëtist, gevestigd te Haarlem

Artikel 1: definities

1.1 Cliënt/afnemer (hierna te noemen: betrokkene), de wederpartij, die met de eenmanszaak Maaike Soetermans, natuurdiëtist. (hierna te noemen: Maaike Soetermans), een overeenkomst aangaat en/of degene, die bij Maaike Soetermans een offerte c.q. voorstel opvraagt en door Maaike Soetermans een wordt toegezonden.

1.2 Overeenkomst: de bindende overeenkomst tussen Maaike Soetermans en de betrokkene, in welke vorm dan ook, net als de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling, die uit hoofde van de overeenkomst wordt geplaatst.

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes c.q. voorstellen van Maaike Soetermans, alsmede op alle door Maaike Soetermans te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, incl. de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de betrokkene.

2.2 Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de cliënt/afnemer zijn aanvaard.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden dan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.

2.4 Indien Maaike Soetermans niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dat niet met zich mee, dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Maaike Soetermans het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.5 Indien de betrokkene een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor hem/haar -omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW of in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht- buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.

2.6 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes c.q. voorstellen

3.1 Alle aanbiedingen, offertes c.q. voorstellen van Maaike Soetermans zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2 Indien een aanbieding of offerte c.q. voorstel een vrijblijvend aanbod bevat en door de betrokkene wordt aanvaard, heeft Maaike Soetermans het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes c.q. voorstellen van Maaike Soetermans kunnen slechts zonder afwijkingen door de betrokkene worden aanvaard.

3.3 Mondelinge aanbiedingen en offertes c.q. voorstellen kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door Maaike Soetermans naderhand schriftelijk, al dan niet  door een rekening zijn bevestigd.

3.4 Alle door Maaike Soetermans verstrekte opgaven van adviezen, oefeningen, suppletievoorstellen, eventuele bijwerkingen c.q bijverschijnselen, soorten, formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven, en verwerkingsmogelijkheden worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt. Echter zonder dat er door of vanwege Maaike Soetermans voor wordt ingestaan, dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Mochten deze zich onverhoopt voordoen dan binden zij Maaike Soetermans in geen geval.

Artikel 4: Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging en aanvaarding door Maaike Soetermans. Deze bevestiging en aanvaarding gebeurt in de regel schriftelijk of per e-mail.

4.2 De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

4.3 Indien met de betrokkene meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst. Mocht de overeenkomst namens de betrokkene worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de betrokkene deze voorwaarden heeft aanvaard. Bij het ingebreke zijn hiervan is de derde aan deze voorwaarden gebonden als ware hij/zij zelf de betrokkene.

4.4 Maaike Soetermans is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

4.5 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maaike Soetermans is het de betrokkene verboden rechten of plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

4.6 Maaike Soetermans is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, net zoals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Maaike Soetermans dan wel derden waaronder andere cliënten/afnemers.

4.7 De betrokkene kan zich niet op een overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de door de betrokkene verstrekte gegevens niet juist of onvolledig zijn. Maaike Soetermans behoudt zich alsdan het recht voor een overeenkomst niet of niet verder uit te voeren. In dat geval kan Maaike Soetermans nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de betrokkene, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Maaike Soetermans om ten opzichte van hem/haar wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling hij/zij dan verplicht is.

Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de overeenkomst

5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen in de overeenkomst een andere termijn zijn overeengekomen of indien uit de aard van de overeenkomst een andere termijn voortvloeit.

5.2 De betrokkene draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst. Dit kan indien deze hun oorzaak vinden in door Maaike Soetermans niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen, die mondeling of door een door de betrokkene daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

5.3 De betrokkene kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie, die hij van Maaike Soetermans krijgt indien deze geen directe betrekking hebben op de overeenkomst.

5.4 Gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst door de betrokkene is slechts mogelijk, indien Maaike Soetermans daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst tot meerkosten, dan is Maaike Soetermans gerechtigd een schadeloosstelling bij de betrokkene in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de betrokkene worden doorberekend. De betrokkene is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de overeenkomst en vrijwaart Maaike Soetermans ter zake.

5.5 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maaike Soetermans is de betrokkene niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

5.6 Aan een schriftelijke toestemming als in lid 5 genoemd kan Maaike Soetermans de voorwaarde verbinden, dat zij gerechtigd is om aan de betrokkene een schadeloosstelling in rekening te brengen. Onder deze schadeloosstelling kan worden begrepen de door Maaike Soetermans geleden verliezen en gederfde winst. En in elk geval worden daaronder begrepen de kosten, die Maaike Soetermans al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.  Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de betrokkene, is hij/zij bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij Maaike Soetermans ter zake.

5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Maaike Soetermans blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal Maaike Soetermans de betrokkene hiervan in kennis stellen. Daarna zal de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd. Maaike Soetermans kan nooit door een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de betrokkene.

Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien partijen bij overeenkomst geen vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk door Maaike Soetermans bestede uren. Het honorarium wordt dan berekend op basis van de door Maaike Soetermans gebruikelijk gehanteerde uurtarieven.

6.2 Alle door Maaike Soetermans opgegeven prijzen (inclusief honorarium) zijn in euro’s en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.

6.3 Maaike Soetermans is gerechtigd extra kosten, die niet nadrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen, aan de betrokkene apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

6.4 Maaike Soetermans is ook gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk is schriftelijk worden geïnformeerd.

6.5 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de overeenkomst een verhoging ondergaan voordat Maaike Soetermans haar verplichtingen uit de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is Maaike Soetermans gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 7: Betaling

7.1 De in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen worden door een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te zijn in euro’s en binnen de in de overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te gebeuren binnen 7 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.  Alle bestellingen, die via het internet door de betrokkene zijn gedaan, behoren bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, kan de betrokkene geen enkel recht doen gelden op de uitvoering van de desbetreffende bestelling.

7.2 De betrokkene kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de betrokkene is slechts toegestaan, indien Maaike Soetermans de vordering van de betrokkene schriftelijk heeft erkend.

7.3 Maaike Soetermans is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte ook de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

7.4 De betrokkene is altijd en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Maaike Soetermans zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Maaike Soetermans te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Maaike Soetermans daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Maaike Soetermans tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De betrokkene is voorts altijd en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Maaike Soetermans te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de uitvoering van de overeenkomst verbandhoudende inkoop-, ontwikkeling-, fabricage-, en transportkosten (alles in de ruimste zin des woords). Bij niet-naleving is de betrokkene in verzuim zonder dat daar een schriftelijke ingebrekestelling door Maaike Soetermans voor nodig is. Maaike Soetermans is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, onder meer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de betrokkene dit verzuim heeft hersteld.

7.5 Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.

7.6 Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de betrokkene van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die Maaike Soetermans ten opzichte van de betrokkene wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.

7.7 Maaike Soetermans is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de betrokkene volledig aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.

7.8 Indien Maaike Soetermans genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de betrokkene, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Deze laatste wordt gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,–.

Artikel 8: Levertijden

8.1 De door Maaike Soetermans opgegeven levertijden worden slechts bij benadering vastgesteld en kunnen dan ook nooit worden beschouwd als een fatale termijn.

8.2 De levertijd begint pas wanneer over alle commerciële en technische details tussen partijen overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Maaike Soetermans, de overeengekomen (termijn)betalingen zijn ontvangen en voorts aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

8.3 Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die Maaike Soetermans bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, is zij bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn, die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. In het geval de benodigde werkzaamheden niet (meer) in de planning van Maaike Soetermans kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit weer toelaat.

8.4 Indien Maaike Soetermans de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort, wordt de opgegeven levertijd verlengd met de duur van de opschorting.

8.5 Het enkel verstrijken van de levertijd levert geen verzuim aan de kant van Maaike Soetermans op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.

8.6 Bij niet tijdige levering dient Maaike Soetermans eerst schriftelijk door de betrokkene in gebreke te worden gesteld, waarbij Maaike Soetermans een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven. Deze termijn kan nooit korter zijn dan 28 werkdagen. Maaike Soetermans kan binnen deze termijn nooit schadeplichtig en in verzuim zijn.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Maaike Soetermans is vrij in de wijze waarop zij de overeenkomst uitvoert, tenzij partijen daar schriftelijke expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle overeenkomsten worden door Maaike Soetermans uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde.

9.2 Maaike Soetermans is niet gehouden zaken in gedeelten af te leveren. Overigens heeft Maaike Soetermans wel het recht om de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.

9.3 De betrokkene is bij de uitvoering van de overeenkomst door Maaike Soetermans bovendien gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Maaike Soetermans mogelijk te maken.

9.4 Indien de betrokkene niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Maaike Soetermans voldoet, is Maaike Soetermans bevoegd en gerechtigd de nakoming van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. Maaike Soetermans kan nooit door een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de betrokkene. De betrokkene is echter wel gehouden tot vergoeding van alle schade voortvloeiende uit de door de opschorting ontstane vertraging, ook tegenover derden en hij vrijwaart Maaike Soetermans ter zake. Ingeval van een ontbinding, annulering of wijziging van de overeenkomst heeft Maaike Soetermans bovendien het recht om, boven de al voor de uitvoering van de overeenkomst door haar gemaakte kosten, de betrokkene een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50% van het factuurbedrag van het ontbonden, geannuleerde dan wel gewijzigde gedeelte van de overeenkomst, onverminderd het recht van Maaike Soetermans op volledige schadevergoeding. Alsdan is de betrokkene bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding, annulering dan wel wijziging van de overeenkomst en vrijwaart hij Maaike Soetermans ter zake.

Artikel 10: Transport, opslag en risico

10.1 Levering van de door Maaike Soetermans te leveren zaken vindt plaats op het door de betrokkene aangegeven adres. Dit adres dient via een vervoermiddel veilig en langs een voor het vervoermiddel geschikte weg te kunnen worden bereikt en verlaten. De betrokkene is gehouden de door Maaike Soetermans af te leveren zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen.

10.2 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt altijd door Maaike Soetermans bepaald.

10.3 Het aannemen van de door Maaike Soetermans aan de betrokkene geleverde zaken geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, op welk moment het risico overgaat op de betrokkene.

10.4 Maaike Soetermans is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien om welke reden dan ook opslag plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene de door Maaike Soetermans af te leveren zaken niet in ontvangst neemt dan wel niet kan afnemen, gebeurt dit altijd voor rekening en risico van de betrokkene. Maaike Soetermans heeft alsdan altijd het recht om gebruik te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 6:90 BW.

10.5 Indien er sprake is van inruil en de betrokkene in afwachting van de nieuwe door Maaike Soetermans te leveren zaak (zaken) de in te ruilen zaak (zaken) blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak (zaken) bij de betrokkene tot het moment, dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Maaike Soetermans.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

11.1 Maaike Soetermans blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken, daaronder nadrukkelijk begrepen – maar niet beperkt  tot- schriftelijke adviezen, manuscripten, voorstellen, brochures, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, boeken, software en (elektronische) bestanden, zolang de betrokkene niet volledig heeft voldaan aan al datgene, waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden. In het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.

11.2 Maaike Soetermans heeft altijd het recht de door haar geleverde zaken terug te nemen of te doen terugnemen. De betrokkene machtigt Maaike Soetermans of door haar daartoe ingeschakelde derden dan ook tot betreding van de (bedrijfs)ruimten, huizen en andere gebouwen waar de geleverde zaken staan opgeslagen en/of staan geplaatst en datgene te doen of na te laten wat aan terugneming van de geleverde zaken bevorderlijk is of kan zijn. Een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– per dag, dat hij hiermee in gebreke blijft.

11.3 De door Maaike Soetermans afgeleverde zaken mogen enkel en alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de cliënt/afnemer worden verwerkt en doorverkocht.

11.4 Het is de betrokkene niet toegestaan enige rechten te doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, zoals het verpanden van de zaken en/of het met enig ander recht te bezwaren. De betrokkene is voorts verplicht en gehouden Maaike Soetermans terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

11.5 De betrokkene verplicht zich op eerste verzoek van Maaike Soetermans:

 1. de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust te (doen) verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vermissing en de betreffende polis(sen) van deze verzekering(en) aan Maaike Soetermans ter inzage te geven;
 2. alle aanspraken van de betrokkene op verzekeraars over de door Maaike Soetermans geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan Maaike Soetermans op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 3. de vorderingen, die de betrokkene verkrijgt jegens afnemers bij het doorverkopen van de door Maaike Soetermans geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, te verpanden aan Maaike Soetermans op de wijze zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
 4. de door Maaike Soetermans geleverde zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust ook als zodanig te merken en aan te duiden;
 5. op elke andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die Maaike Soetermans ter bescherming en ter waarborging van haar eigendomsrechten met betrekking tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wenst te treffen, een en ander op straffe van verbeurte van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 2.500,– per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

11.6 Indien Maaike Soetermans geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, omdat de door haar geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, dan is de betrokkene verplicht de nieuw gevormde zaken aan Maaike Soetermans te verpanden of te verhypothekeren. Zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 2.500,– per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

Artikel 12: Zichttermijnen/herroepingsrecht

12.1 Bij koop op afstand, zoals er sprake van is als een betrokkene via internet bestelt, wordt aan diegene na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van 7 werkdagen gegeven. Binnen deze termijn is hij/zij gerechtigd -zonder opgave van redenen- de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren.

12.2 Indien de betrokkene van het herroepingsrecht zoals beschreven in lid 1 van dit artikel gebruik maakt, dan zorgt Maaike Soetermans zorg voor de terugbetaling binnen dertig (30) werkdagen van het door de betrokkene aan Maaike Soetermans betaalde, met uitzondering van de bezorgkosten.

12.3 Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd de koop op afstand:

12.3.a. van producten, waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Maaike Soetermans geen invloed heeft;

12.3.b. van producten, die

 1. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de betrokkene;
 2. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. snel kunnen bederven of verouderen;
 5. van kranten of tijdschriften.

12.3.c. van audio- en video-opnamen, computerapparatuur, software of andere vergelijkbare producten, indien de cliënt/afnemer de verzegeling heeft verbroken.

12.3.d. van reizen (boeken van vliegtickets, hotels- of logiesreserveringen e.d.).

Artikel 13: Reclames

13.1 Maaike Soetermans zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen, dat de door haar te leveren prestaties, daaronder in het bijzonder begrepen de levering van zaken, voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.

13.2 De betrokkene is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de overeenkomst, de door Maaike Soetermans geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken. Bij aanwezigheid daarvan dient hij/zij Maaike Soetermans onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen.

13.3 Indien de betrokkene niet binnen 3 werkdagen na het tijdstip van uitvoering en aflevering Maaike Soetermans wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek zouden kunnen worden opgemerkt dan wel hadden moeten kunnen worden opgemerkt, dan wordt de betrokkene geacht met de staat waarin de prestaties en zaken voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.

13.4 De betrokkene is gehouden bij eventueel door hem/haar geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.

13.5 Maaike Soetermans dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de betrokkene geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de betrokkene geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van Maaike Soetermans terecht zijn, heeft Maaike Soetermans de keuze hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 13 bepaalde, of in overleg met de betrokkene zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de betrokkene nooit enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.

13.6 De door Maaike Soetermans geleverde prestaties gelden in elk geval als deugdelijk, indien de betrokkene het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de betrokkene het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen.

13.7 Indien de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde termijn van 3 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert betrokkene als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Maaike Soetermans voor de betrokkene redelijkerwijs mogelijk is.

13.8 De betrokkene is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, of wel uit te stellen indien Maaike Soetermans in gebreke blijft met een goede nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en schade

14.1 Maaike Soetermans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de betrokkene geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van Maaike Soetermans. In dat geval is Maaike Soetermans enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Maaike Soetermans wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

14.2 Indien de verzekeraar van Maaike Soetermans om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, of  de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van € 2.500,–. Maaike Soetermans is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de betrokkene daarbij inbegrepen.

14.3 Maaike Soetermans is ook niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden.

14.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Maaike Soetermans.

14.5 De betrokkene vrijwaart Maaike Soetermans voor alle aansprakelijkheden van derden wegens productaansprakelijkheid door een gebrek in een product, dat door de betrokkene aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Maaike Soetermans geleverde producten en/of materialen.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Maaike Soetermans om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, die van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Maaike Soetermans kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Maaike Soetermans van de verplichtingen tot nakoming.

15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen,  vulkaanuitbarstingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden, die door Maaike Soetermans zijn ingeschakeld net als alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs van Maaike Soetermans net zoals bezorgproblemen door zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen vallen ook onder deze overmachtbepaling.

15.3 Bij overmacht heeft Maaike Soetermans het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de betrokkene aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 16: Ontbinding en beëindiging

16.1 Indien de betrokkene tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft Maaike Soetermans het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de betrokkene niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is hij/zij gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan Maaike Soetermans te vergoeden.

16.2 Maaike Soetermans is onder meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien de betrokkene in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:

 1. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de betrokkene conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
 2. het faillissement van de betrokkene wordt aangevraagd;
 3. hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. aan hem/haar wordt -al dan niet voorlopig- surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door hem/haar wordt aangevraagd;
 5. hij/zij overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
 6. de onderneming van de betrokkene wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
 7. Maaike Soetermans in staat van faillissement wordt verklaard;
 8. de betrokkene handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van Maaike Soetermans of van derden waaronder andere cliënten/afnemers in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
 9. de betrokkene niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
 10. hij/zij melding maakt van een betalingsachterstand.

16.3 Indien Maaike Soetermans op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 17: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

17.1 Na beëindiging van de overeenkomst zal de betrokkene alles, dat hij van Maaike Soetermans ter zake van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking heeft verkregen, op eerste verzoek van Maaike Soetermans weer onverwijld aan haar  ter beschikking stellen, zulks op straffe van een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van  € 250,– per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.

Artikel 18: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

18.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder in het bijzonder begrepen: auteursrechten) van alle in het kader van de overeenkomst aan de betrokkene ten toon gestelde, ter beschikking gestelde, en geleverde zaken en gegevens (daaronder mede begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot de door Maaike Soetermans gedane aanbiedingen en offertes c.q. voorstellen, verstrekte en getoonde adviezen, rapporten, voorstellen, manuscripten, ontwerpen,  brochures, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, boeken, films, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.) bij Maaike Soetermans en worden deze uitdrukkelijk niet overgedragen ongeacht of aan de betrokkene voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

18.2 De betrokkene is niet gerechtigd en bevoegd de door Maaike Soetermans ten toon gestelde, ter beschikking gestelde en geleverde zaken en gegevens te kopiëren, te vermenigvuldigen dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken. De betrokkene is slechts bevoegd en gerechtigd de door Maaike Soetermans aan hem verkochte en geleverde zaken al dan niet in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden door te verkopen, mits hij de toestand van de zaken niet wijzigt en/of verslechtert.

18.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maaike Soetermans is het de betrokkene niet toegestaan logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van Maaike Soetermans te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame uitingen daaronder begrepen) met derden.

18.4 Bij overtreding van dit artikel moet de betrokkene een boete betalen per overtreding aan Maaike Soetermans. Dit is een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 2.500,–, alsmede een boete van  € 250,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Onverminderd zijn plicht tot betaling aan Maaike Soetermans van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

18.5 De betrokkene staat er voor in, dat er op de door hem aan Maaike Soetermans verstrekte en aangeleverde materialen en gegevens geen enkele eigendomsbeperkingen, eigendomsrechten, auteursrechten en intellectuele eigendomsaanspraken rusten, die door derden kunnen worden ingeroepen. Hij/zij vrijwaart Maaike Soetermans tegen aanspraken van eventuele derden dienaangaande.

18.6 De betrokkene staat er ook voor in, dat er op de door hem aan Maaike Soetermans verstrekte en aangeleverde informatiedragers, elektronische bestanden of software, vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem. Dit laat onverlet, dat Maaike Soetermans de bevoegdheid heeft het geschil voor te leggen aan de rechter binnen het arrondissement, waarin de betrokkene woont.

Artikel 20: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

20.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

20.3 Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

20.4 De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 werkdagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.